Thomas Borre

PR- og kommunikationsansvarlig
Fotograf
Davy Denke

Tlf. 2639 7403
thomas.alstrup.borre@kk.dk